Avís legal

Garantim un lloc web segur en compliment al deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)

1. Informació General

1.1. Dades identificatives del responsable

El lloc web i el domini tosca.cat és propietat i responsabilitat de TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme S.L. (TOSCA) , CIF B-17.447.376, amb domicili fiscal a l’Avinguda de Santa Coloma, núm. 93, codi postal 17800 d’Olot (Girona), i domicili social al Carrer Teuleria, núm. 13 d’Olot.

1.2. Dades registrals

TOSCA figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 501, Llibre 339, foli 47, secció 4ª, full 8570, inscripció 3ª.

2. Termes i Condicions Generals d’Ús

2.1. Finalitat del Web

TOSCA presenta els continguts de la web amb finalitats administratives, informatives, educatives i comercials.

2.2. Modificacions

TOSCA es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes al web sense avís previ, canviant, suprimint o afegint continguts, serveis que s’ofereixin o la forma en que es presenten o es localitzen al web. La persona que accedeix al web (l’usuari) reconeix i accepta que TOSCA, en qualsevol moment, pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar els diferents elements que s’integren al web i el seu accés.

2.3. Usuaris

L’accés al web per part de l’usuari és lliure i gratuït.

L’usuari declara ser major d’edat i diposar de capacitat jurídica suficient per vinvular-se al termes i condicions establerts. El web no va dirigit a menors d’edat i TOSCA declina tota responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

La utilització del web implica l’acceptació plena per part de l’usuari de totes les disposicions contingudes en aquest Avís legal, en la Política de Privacitat, en la Política de Cookies i si s’escau en les Condicions de Contractació.

L’usuari és responsable de la seva lectura i entesa abans d’acceptar-les i fer-ne ús del web i els serveis oferts. Tanmateix l’ús del web no implica l’inici de cap relació laboral ni comercial.

2.4. Ús del web i captura d’informació

L’usuari es compromet a realitzar un ús correcte del web. La seva responsabilitat s’estén a:

1) L’ús de la informació, continguts i serveis sense incórrer en activitats il·lícites, il·legals, discriminatòries o contràries a la bona fe i a la seguretat i a l’ordre públic; o que puguin suposar una lesió als drets de tercers o al funcionament mateix del web.

2) La veracitat i licitud de la informació aportada en formularis o altres mitjans per tal d’accedir a informació o serveis.

TOSCA es reserva el dret d’enretirar aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris i que, segons el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas no serà responsable de les opinions dels usuaris.

TOSCA es reserva el dret a denegar o d’enretirar l’accés al web i/o als serveis ofertats sense necessitat d’avís previ, a instàncies pròpies o de tercers, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal.

3. Accés i navegació al web: exclusió de garanties i responsabilitat

TOSCA vetllarà pel bon funcionament del web, tanmateix no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat o accés, transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures adients per evitar-los.

4. Política d’enllaços

TOSCA no és responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en el web o portal des del qual es realitza un hipervincle al web de TOSCA.

El web de TOSCA posa a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats o controlats per tercers, amb la funció de facilitar la cerca i/o l’ampliació d’informació, de continguts o de serveis.

TOSCA  no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap responsabilitat indirecta o subsidiària pels danys o perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, disponibilitat, fiabilitat i utilitat dels continguts, serveis existents o oferts o polítiques de privacitat d’aquests webs de tercers accessibles a través d’enllaços del web de TOSCA.

5. Propietat intel·lectual i drets d’autor

El web i els seus elements i continguts, independentment del seu format (text, imatge, vídeo…) pertanyen a TOSCA, o a tercers que n’han autoritzat i cedit el seu ús. Els drets estan reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per TOSCA es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Es prohibeix expressament la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels contingut d’aquest web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de TOSCA.

L’usuari pot visualitzar els continguts, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat, tret que es derivin de la contractació d’un servei, cas en el que cosa es permesa la seva distribució entre els destinataris.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TOSCA.

6. Modificació de les condicions i durada

TOSCA podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades en aquest Avís Legal. La vigència de les condicions aniran en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

7. Recollida, tractament de dades personals, privacitat i condicions de contractació

TOSCA recull informació personal de l’usuari a través de formularis i cookies, atenent-se a les disposicions del Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Persones Físiques en atenció al Tractament de Dades Personals i la Lliure Circulació de Dades (RGPD) i la seva adaptació estatal a través de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Tota la informació relativa a les dades personals recollides a través del web i la seva gestió resta inclosa a la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

La reserva i contractació de serveis està inclosa en les Condicions de Contractació.

8. Reclamacions i dubtes

TOSCA informa que tenim fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients, podent remetre un correu electrònic a legal@tosca.cat indicant nom i cognoms, servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. També poden lliurar la seva reclamació per correu postal dirigit a: Tosca Serveis Ambientals d’Educació i Turisme al Carrer Teuleria, núm. 13, 17800 Olot (Girona).

9. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el TOSCA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa al Jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot, tret que la legislació ho disposi de manera diferent.

El present avís està actualitzat a 26/07/2020.