Condicions Generals de Contractació

1. Definició de termes

   • Activitat a demanda: aquella activitat en què dates i horaris han estat pactats amb el client.

   • Activitat programada: aquella activitat oferta per Tosca en calendari en dates i horari concret a la que el(s) client(s) s’inscriuen.

   • Acompanyant: qualsevol persona, a banda del guia/educador de Tosca, el paper de la qual és acompanyar als destinataris de l’activitat. S’inclouen responsables, organitzadors, docents, monitors i altres .

   • Avisos de Situacions Meteorològiques de Perill (SMP): avisos publicats pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en els que es comuniquen la superació de llindars específics per a meteors diversos (intensitat de pluja, vent, fred…). Des de l’Agencia Española de Meteorologia (AEMET) aquestes alertes es comuniquen amb el nom de Aviso de Fenómeno Meteorológico Adverso.

   • Destinatari: la persona destinatària d’una l’activitat, s’exclouen responsables, organitzadors, docents, monitors i altres acompanyants de grups consolidats.

   • Grup: el conjunt de persones destinatàries d’una activitat determinada.

   • Grup base: el conjunt d’un màxim de 20 persones destinatàries de l’activitat de les que es fa càrrec un guia/educador i un acompanyant com a mínim.

   • Ràtio: proporció entre el guia/educador i el total de destinataris que formen un subgrup

   • Usuari: persona que accedeix al web i que pot o no esdevenir client o destinatari potencial d’una activitat.

   • Web: el web de TOSCA- www.tosca.cat

2. Activitats

2.1. Autorització d’activitats

TOSCA ofereix serveis ambientals, educació i turisme, molts dels quals, es concreten en rutes, sortides i activitats al camp que es desenvolupen majoritàriament dins d’espais naturals protegits.

Les activitats realitzades dins el espais protegit del Parc Natural de la Zona volcànica, així com a l’Alta Garrotxa són, d’acord amb la normativa, notificades i disposen de la corresponent autorització administrativa de l’òrgan gestor o en el seu defecte del departament competent.

2.2. Ràtio

La ràtio màxima serà sempre 1:20

La ràtio en activitats a demanda és 1:20, tret d’aquelles en què s’indiqui el contrari. La ràtio mínima és de 15 persones.

Les activitats programades no estan subjectes a ràtio mínima.

Els acompanyants del grup, organitzadors, monitors i/o docents no es comptabilitzen a efectes de ràtio.

Tosca es reserva el dret de modificar el nombre de guies/educadors per grup si els destinataris són menys dels previstos.

2.3. Idioma

La llengua vehicular és el català

En activitats a demanda la llengua emprada la pot determinar el responsable del grup: català o castellà.

En activitats programades la llengua emprada serà aquella majoritàriament entesa pel grup base.

Prèvia sol·licitud es poden fer servir el francès o l’anglès

2.4. Responsabilitat

Tosca declina tota responsabilitat derivada de les actuacions del grup i la responsabilitat en cas de malaltia o accident.

La responsabilitat dels grups consolidats correspon al seu responsable.

2.5. Activitats pedagògiques

Les activitats pedagògiques són, la majoria de vegades, activitats a demanda.

En activitats pedagògiques, destinades a estudiants, el servei pot incloure una proposta de treball previ i una proposta de treball posterior per a desenvolupar a l’aula. L’accés a la documentació de la proposta es farà a través del web o per correu electrònic. És opcional però absolutament recomanable, llevat de l’activitat “Endrecem el territori” per la qual el treball previ és imprescindible.

Abans de l’activitat el docent i/o responsable del grup pot rebre per part de TOSCA una sol·licitud per complimentar un test d’expectatives per tal d’adaptar l’activitat a les necessitats i demandes del grup.

2.6. Horaris i temporització

L’inici i final de cada activitat s’ajusta a l’horari establert. 

2.7. El paper dels acompanyants en grups d’estudiants i/o menors d’edat

En el cas dels grups d’estudiants, cal que a cada grup classe hi hagi un docent o acompanyant, a banda del guia/educador de Tosca. Com a responsables, es comprometen a fer-se càrrec del comportament dels participants durant el temps que duri l’activitat.

2.8. Valoració del servei

Finalitzada l’activitat el client pot rebre una enquesta de satisfacciómolt breu amb l’objectiu de millorar el servei. Es tracta d’una enquesta opcional.

2.9. Prestacions incloses en les tarifes

En determinades activitats, el guia/educador pot deixar en préstec material i/o estris per al desenvolupament de l’activitat que es retornaran un cop finalitzi. Els responsable i els destinataris es comprometen a tenir cura del material cedit.

 

3. Tarifes i preus

Les tarifes inclouen l’IVA (21%)

3.1. Tarifes d’activitats a demanda per a grups d’estudiants

Les tarifes d’activitats a demanda per a grups d’estudiants (escolars, cicles formatius, universitaris…) en dies feiners són individuals. Independentment del nombre de destinataris d’un grup d’estudiants, la tarifa mínima aplicable serà la que correspongui al total de 15 persones destinatàries. Dissabtes i dies festius, s’aplicaran les tarifes grupals.

Per activitats monogràfiques (dues hores), el preu és de 6,00 € per persona

Per activitats de mig dia (quatre hores), el preu és de 9,75 € per persona

Per activitats d’un dia (set hores), el preu és de 12,00 € per persona

3.2. Tarifes d’activitats programades

Les tarifes per activitats programades en calendari per Tosca són individuals.

Per activitats de dues hores, el preu és de 8,00 € per persona

Per activitats de tres hores, el preu és de 10,00 € per persona

Per activitats de quatre hores, el preu és de 11,00 € per persona

Per activitats de set hores, el preu és de 12,00 € per persona

3.3. Tarifes per a grups base

Les tarifes per a altres tipologies s’estableixen per grup base, és a dir, el conjunt màxim de 20 persones al que correspon un guia/educador.

Per activitats de dues hores el preu és de 120,00 €.

Per activitats de tres hores, el preu és de 140,00 €.

Per activitats de quatre hores, el preu és de 160,00 €.

Per activitat de set hores, el preu és de 200,00 €.

4. Modificació, anul·lació i reemborsament de l’activitat

4.1. Activitats programades

En el cas de SMP les anul·lacions podran donar-se fins a 2 hores abans de l’inici de l’activitat. Els clients tindran dret al reemborsament íntegre de l’import avançat o un bo vàlid per a una altre activitat programada.

En el cas de condicions meteorològiques adverses, causes de força major alienes a l’organització o altres condicionants que puguin afectar el normal funcionament durant el desenvolupament de l’activitat, com comportament dels destinataris o variacions dels horaris atribuïbles als clients, el guia/educador podrà modificar o anul·lar l’activitat sense possibilitat de reemborsament.

La no compareixença suposa l’anul·lació de l’activitat i la pèrdua de l’import avançat. S’estén per “no compareixença” el fet de no haver notificat amb anterioritat i no ser present a l’indret acordat en els 10 minuts posteriors a l’hora prevista.

4.2. Activitats a demanda

Les anul·lacions o ajornaments s’han de comunicar per escrit al correu electrònic contractacio@tosca.cat, indicant: nom i cognom de la persona de contacte, nom del centre d’ensenyament, nom de l’activitat reservada i data concertada.

Si l’anul·lació o l’ajornament de l’activitat s’efectua 10 dies abans de l’hora concertada, s’abonarà l’import avançat íntegrament. Entre 9 dies i 48 hores abans s’abonarà el 50% de l’import avançat. Entre les 48 i les 15 hores abans, s’abonarà el 25% de l’import avançat. No s’abonarà l’import avançat, si l’anul·lació de la reserva de l’activitat es notifica en menys de 15 h abans de l’hora concertada.

La no compareixençasense notificació prèvia suposa l’anul·lació de l’activitat i la pèrdua de l’import avançat. S’estén per “no compareixença” el fet de: (1) no ser present a l’indret acordat en els 30 minuts posteriors a l’hora prevista per a activitats de 2 hores de durada. (2) no ser present a l’indret acordat en l’hora posterior a l’hora prevista per a activitats de 4 hores o més hores de durada.

En cas de SMP comunicada pel SMC o causes de força major, com accidents i altres alienes a l’organització, poden justificar l’anul·lació i/o l’ajornament  de la reserva per part del client i/o de l’empresa, fins a dues hores abans de l’inici de l’activitat. Si s’opta per l’anul·lació, l’import avançat serà reemborsat íntegrament.

Si el client, a través del seu representant, coneixent la SMP previstes pel SMC, manté la voluntat de realitzar l’activitat i un cop iniciada, no es pot desenvolupar, d’acord amb els criteris del guia/educador, acceptarà la modificació o anul·lació sense dret a reemborsament.

Causes de forma major alienes a l’organització o condicions meteorològiques adverses durant l’activitat hagin o no estat anunciades pel SMC, poden suposar la modificació o anul·lació de l’activitat a criteri del guia/educador.  En cas d’anul·lació l’import no serà reemborsat.

El comportament del grup o d’algun membre del grup que, després de avisos reiterats per part d’acompanyants i/o del guia/educador, posi en perill la seguretat, alguns dels valors naturals de l’espai visitat o perjudiqui l’activitat d’altres grups o de la població local, pot suposar la modificació o l’anul·lació de l’activitat sense dret a reemborsament.

5. Tràmits de contractació: reserva i pagament

5.1. Idioma

Els tràmits de la reserva i el pagament s’ofereixen en català.

5.2. Reserva

Per a activitats a demanda les reserves es poden fer per telèfon al 972 272 753, per correu electrònic a contractacio@tosca.cat, o a través dels formularis al web.

Per a activitats programades les reserves es faran únicament a través dels formularis corresponents al web.

La reserva no es farà efectiva fins que no hi hagi confirmació per part de TOSCA que comunicarà al client a través de correu electrònic.

La reserva implica l’acceptació expressa per part del client de totes i cadascuna d’aquestes condicions.

5.3. Pagament

Per activitats a demanda cal fer un avançament del 50% de l’import total de l’activitat, com a mínim 10 dies abans de la data d’inici. El resguard de l’ingrés es farà arribar a través del mail contractacio@tosca.cat.

L’abonament es fa mitjançant transferència bancària a  Banc ES28 008 101 110 20001289132 a nom de Tosca Serveis Ambientals d’Educació i Turisme SL – NIF: B17447376 o bé a traves de la passarel·la de pagament del web.

El 50% de l’import restant s’abonarà a l’inici de l’activitat.

Per activitats programades el pagament es fa per anticipat a través de la passarel·la de pagament al web.

Els acompanyants del grup, responsables, organitzadors, docents, monitors o altres queden exclosos de pagament.

6. Document contractual

TOSCA arxiva el contracte un cop efectuada confirmada la reserva. Aquest document es guarda per necessitats administratives i de gestió durant un mínim de cinc anys i està a l’abast del client.

TOSCA posa a l’abast el correu electrònic contractacio@tosca.cat per tal de corregir possibles errors en la introducció de dades identificats en el document contractual.

Actualitzat a 28/08/2020.