1. Política de privacitat

TOSCA recull informació personal de l’usuari a través de formularis i cookies. Aquestes dades poden ser emmagatzemades en base de dades de titularitat pròpia, establint les mesures necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació i atenent-se a les disposicions que regulen la política de privacitat i la política de cookies. La comunicació entre TOSCA i els usuaris utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades, establertes als protocols https i SSL.

Tanmateix, degut a la impossibilitat de garantir l’ús fraudulent a les dades personals a Internet, TOSCA es compromet a comunicar l’usuari la violació de la seguretat amb la màxima rapidesa.

1.1. Dades identificatives del responsable

El web www.tosca.cat és propietat de TOSCA, Serveis Ambientals, d’Educació i Turisme i li corresponen les responsabilitats en l’obtenció i tractament de dades personals.

CIF B-17.447.376.

Domicili social al carrer de la Teuleria, núm. 13, Olot, 17800,  GIRONA

Correu electrònic de contacte: legal@tosca.cat

1.2. Normativa aplicada

Disposicions ateses en la protecció de dades:

 • Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Persones Físiques en atenció al Tractament de Dades Personals i la Lliure Circulació de Dades (RGPD)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 515/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)

1.3. Enllaços a tercers

Aquesta política de privacitat és aplicable al web www.tosca.cat i no als enllaços de tercers, la responsabilitat dels quals queda fora de TOSCA. Els titulars de les pàgines web de tercers disposaran de les seves pròpies pràctiques i polítiques de protecció de dades.

1.4. Exercici dels drets derivats del tractament de dades personals

L’usuari pot dirigir-se per escrit al domicili de TOSCA o al correu electrònic de contacte amb referència “RGPD” per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació (“dret a l’oblit”), limitació, oposició i portabilitat.

Cal que l’usuari especifiqui:

 • Nom, cognoms i còpia del DNI o qualsevol altre document que l’identifiqui
 • Petició amb raons específiques de la sol·licitud o informació a la que es vol accedir
 • Domicili a efecte de notificacions
 • Data i signatura del sol·licitant
 • Qualsevol document que acrediti la petició formulada

1.5. Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari es sotmetran als principis recollits en l’article 5 del RGPD i en els articles 4 i següents de la LOPDGDD: licitud, lleialtat i transparència; limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, limitació de terminis de conservació, integritat i confidencialitat; i responsabilitat proactiva.

1.6. Base pel tractament de les dades personals

En el tractament de dades, basat en el consentiment, TOSCA es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l’usuari pel tractament de les dades personals per a la finalitat específica indicada.

La retirada del consentiment no condiciona l’ús del web.  El consentiment és necessari però per a contactar, realitzar consultes, i reservar i/o contractar serveis. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de privacitat impossibilita el processament de determinades sol·licituds requerides per l’usuari.

En qualsevol cas, TOSCA informarà en cas que el consentiment sigui obligatori degut al seu ús imprescindible pel correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

L’usuari té dret a enretirar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

1.7. Origen de les dades personals

Les dades recollides per TOSCA s’obtenen a través formularis. La presència d’un asterisc(*) en un camp del formulari indica la seva l’obligatorietat.

 • Formularis de contacte (Et truquem,…: els que permeten demanar informació i realitzar consultes. 
 • Formularis de contractació de serveis: destinats a la gestió de la reserva i/o de la contractació, la tramitació d’informació i /o documentació i l’execució del servei.

TOSCA utilitza cookies, per més detalls, consulteu la Política de Cookies.

1.8. Tipus de dades recollides, finalitat i període de retenció

En els formularis de contacte, TOSCA recull (nom d’usuari, correu electrònic i/o telèfon), per tal de respondre la sol·licitud. No hi ha emmagatzematge ni tractament de dades.

En els formularis de contractació, TOSCA recull les dades personals (nom i cognom, número de document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, telèfon de contacte…) i fiscals (compte corrent, identificador fiscal…) necessàries per al compliment dels compromisos del servei i el manteniment de la relació establerta. Les dades són emmagatzemades i poden tractar-se per un període màxim de 5 anys, tret que es mantingui la relació contractual o l’usuari sol·liciti la cancel·lació o la modificació del consentiment atorgat.

TOSCA recull i tracta dades identificatives únicament. En cap cas es recullen o tracten categories especials de dades personals referides a l’article 9 del RGPD.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’usuari de les finalitats específics del tractament al que es destinen les dades personals.

El recull i tractament de dades obtingudes a través de les cookies es poden consultar en detall en la Política de Cookies.

1.9. Destinataris de les dades

Les dades personals dels usuaris no seran mai cedides a tercers tret que:

 • Siguin reclamades per les administracions públiques
 • Hagin estat informats prèviament i es compti amb la seva autorització

TOSCA no realitza transferència internacional de dades.

1.10. Reclamacions davant l’autoritat de control

En el cas que l’usuari consideri que hi ha un problema o una infracció de la normativa que afecta els tractament de les seves dades personals, té dret a la tutela efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

2. Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

L’usuari ha d’haver llegit i donar la seva conformitat a les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, i l’acceptació del seu tractament pel seu processament en la forma, terminis i finalitats indicades.

L’usuari declara que les dades personals facilitades a través del web són verídiques, exactes i actualitzades.

L’ús del web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

TOSCA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu criteri o motivat per la legislació, jurisprudència o doctrina de les Autoritats de Protecció de Dades competents. Les actualitzacions o canvis no es notificaran de forma explícita a l’usuari, de manera que s’aconsella l’usuari la consulta periòdica d’aquest document.

El present document està actualitzat a data de 18 de novembre de 2020.